5/365

Celebrating my mums birthday.
Holmendammen.